-آشنایی دانشجویان رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با مباحث کلان و سیاست‌های کلی بخش

-تقویت انگیزه، نشاط و خودباوری دانشجویان رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

-آشنایی دانشگاهیان با زمینه‌های کارآفرینی و اشتغال در بخش

-آشنایی دانشگاهیان با فرهنگ غنی روستا

-معرفی کارآفرینان و تولیدکنندگان نمونه بخش