مسابقات
مسابقه شعر روستا
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1395-02-17
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1395-02-24
مسابقه عکس دانشجویی فرهنگ روستا
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1395-02-17
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1395-02-24
1395-02-29
1395-02-30