سومین خبرنامه
1395-02-13
سومین خبرنامه

متن خبرنامه از لینک زیر قابل دسترس است:

http://lists.ut.ac.ir/sympa/d_read/students.of.can/photo_2016-05-02_20-05-15.jpg