اعلام برنامه زمان بندی مقاله های پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
1395-02-26

برنامه زمان بندی ارایه مقاله های شفاهی از لینک زیر قابل دسترس است:

http://lists.ut.ac.ir/sympa/d_read/facultymembers.of.can/Oral_Timetable_final.pdf